2009

Referat af Sønderborg cykle Klubs generalforsamling den 5. marts 2009.

1. Valg af dirigent:

Karsten Andersen blev valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da den var indkaldt med mere end 14. dages varsel via klubbens hjemmeside.

2. Formandens beretning:

Beretning for Sønderborg Cykle Klub (SCK) 2007 (3 mdr.)/08 (hele året).

Ved generalforsamlingen i 2007 var det dejligt at konstatere at det lykkes for klubben at finde en fuld bestyrelse herunder en kasserer. Dette bevirkede at Jesper Schack kunne vælges som formand.
Ikke langt inde i 2008 valgte Kristen Pind pga. uddannelse at bede om ”orlov” hvilket senere endte med en udtræden af bestyrelsen.

Lidt senere valgte Benedikte Daabeck at sige at hun ikke ønskede at tage sig af løbstilmeldingerne og at hun kun ville blive siddende til denne generalforsamling.

Og for et par uger siden valgte så Niels Østergaard at han ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen efter denne generalforsamling.

En lidt kedelig situation når klubbens strategi for at blive større egentlig var lagt. Vi har lange sponsorkontakter, Post Cup 2008, Post Danmark Rundt 2008 og DM 2009 som en perlerække af arrangementer som både skulle give økonomi men også flere børn til klubben.

I 2008 oplevede vi en relativ stor vækst blandt børneryttere, ikke mindst pga. Post Danmark rundt effekten hvor vi sammen med kommunen havde et godt arrangement på køreteknisk anlæg.
I starten af 2009 må vi konstatere at mange, for mange børn og unge har valgt at stoppe igen. Noget den kommende bestyrelse naturligvis må gøre sine tanke om men ingen tvivl om at det bl.a. skyldes at børnene og måske forældrene opdager hvor meget tid der egentlig skal bruge for at dyrke vores sport. At der også skal være fokus på at børnene får en kontinuerlig træning af og med de samme trænere er også et vigtigt element.

Hvis en klub som SCK skal fastholde børn er det også vigtigt at børnenes forældre hjælper med diverse ting. I første halvdel af 2008 prøvede vi som aftalt med forældrene at lave en del arrangementer for børnene bl.a. fælles kørsel, såkaldte Sydbank løb mm. Desværre uden den store opbakning.

Senest har vi måttet aflyse både opstartsarrangementet i januar og vores kommende træningssamling pga. manglende opbakning især blandt børnerytterne og deres forældre men også blandt andre hjælpere.

Når disse lidt negative konstateringer er sagt er der naturligvis også sket mange positive ting i 2008.
Arrangementsmæssigt har det været et fantastisk år med høj sportslig værdi og stor pressedækning bl.a. live TV. Ingen tvivl om at vores arrangementer har været med til at Sønderborg på landkortet, et efterhånden meget slidt udsagn her i byen, men rigtig.

Vi startede med Post Cup i maj hvor det primære mål for os var at teste DM 2009 ruten og diverse tekniske detaljer. Et spændende løb som desværre var præget af forkert vind, dog blev det alligevel et hårdt løb med en god afslutning. Vi fik stor ros og fik også lejlighed til at rette op på den del ting til det kommende DM.

Næste arrangement var 2. etape af Post Danmark Rundt. Som altid var vejret perfekt og igen blev det en super spændende afslutning. Igen den absolut største sportsbegivenhed i Sønderborg.
Tak til alle hjælpere til disse arrangementer og specielt tak til Tonni og Ib Johannsen for den tekniske ledelse.

På det sportslige plan har vi igen haft en rigtig god sæson men mange gode resultater selv om det har været tilbagegang i forhold til 2007. Vi har haft 27 licenser og rytterne har gennem landevejsløb i hele landet indkørt 29 placeringer herunder 4 skammelplaceringer men desværre ingen sejre. Vi er den 34. mest vindende klub i Jylland/Fyn. Tom Bøttger rykkede igen op i den fornemste klasse – A-klassen. Lars Bo Marcussen vandt sølv i H40 DM linieløb. Morten Nielsen viste sit talent ved at blive nr. 3 i et tysk etapeløb.

Tom Bøttger og Lars Bo Marcussen deltog ved EM for masters på Mallorca. På banen blev Jesper Schack kun nr. 8 i elite DM i sprint da han var ramt af defekt. Jesper har også deltaget ved Master VM på bane i Sydney hvor det blev til en 5-8. plads i sprint og senest har han deltaget i 6 dages løbet i Ballerup.

Tak for en god sæson 2008 til trænerne Lars Bo Marcussen, Kim Krogh og Peter Ochelka samt andre som har givet et hjælpende hånd når der har været behov for det. Det er jer der er med til at give det sammenhold, som er så vigtigt for en provinsklub som os og som giver os den unikke klubånd som SCK har haft siden grundlæggelsen i 1940.

Trænersituationen for 2009 er endnu ikke på plads men der er allerede besluttet at børnene deles op i to, en elitegruppe for licensrytterne hvor der tilbydes decideret træning og en motionsgruppe hvor der tilbydes en turleder foruden enkeltstart på Kær Halvø. Vores eneste ungdomsrytter skal træne sammen med senior/junior.

Arrangementsmæssig har vi foruden de 2 store løb lavet meget andet, f.eks.: nytårsløb, opstartsdag, træningslejr på Løjt Land, Pokalhandicap og Klubdag. Klubdagen var en ny måde at afholde vores klubfest på. Vi havde aktiviteter om dagen og fællesspisning om aftenen, et en stor succes.

Det er ikke lykkes for os at afsætte vores traditionsrige pokaler, vinderne er fundet men de arrangementer hvor de skulle uddeles har der som nævnt tidligere ikke være opbakning til, desværre. Så uddelingen finder sted efter generalforsamlingen.

Derudover har vi deltaget i byens kåring af mestre, diverse møder i Kommune, distrikt, motionsudvalg og DCU.

Igen i år har flere af vores ryttere været udtaget til antidopingprøver og naturligvis igen uden problemer. Og sådan skal det blive ved med.

I bestyrelsen har vi benyttet vores mandat til at beslutte at sælge klubhuset. Processen indledes når DM er overstået. Tak til Torben, Arne og de øvrige hjælpere for pleje af huset og haven.

Med Niels Østergaards afsked med klubben har vi besluttet at nedlægge motionsdelen. Vi har ingen rytter med M-licens og omkostningen med at være M-klub står ikke mål med aktiviteterne. Desuden har vi gode motionstilbud i en anden klub i byen. Dette betyder ikke at ikke licenshavende rytter ikke er velkommen hos os, de kan blot ikke løse M-licens og klubben kan ikke arrangere motionsløb.
Afslutningsvis vil jeg gentage hvad jeg sagde sidste år nemlig minde alle medlemmer på at SCK er en klub hvor der er fællesskabet og dermed medlemmerne der bestemmer udviklingen. Ingen medlemmer (eller forældre) kan og må forvente at blot man betaler kontingentet så er serviceniveauet og det der stilles til rådighed lig med et 5 stjernet hotel. Det er der simpelthen hverken økonomi eller ressourcer til i en klub af SCK’s størrelse. Til gengæld kan vi tilbyde kammeratskab, hygge, træning og oplevelser ud over det normale. Vi er ofte tæt på de helt store stjerne når vi er ude til løb.

Til sidst endnu en gang tak til alle som har været med til at gøre 2008 til endnu et spændende cykelår i Sønderborg. Og vi ser frem til et endnu mere spændende 2009 hvor fokus helt klart vil være DM hvor vi sågar selv har rytter(ere) med i den bedste klasse.

På bestyrelsens vegne
Jesper Schack
Formand.

Efterfølgende blev beretningen godkendt.

3. Beretning fra eventuelle udvalg:

Der var ikke nogen beretninger fra nogen udvalg.

4. Kasserens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse:

Jesper Schack (formand) lagde ud med at påpege at regnskabet desværre først var blevet færdigt umiddelbart op til generalforsamlingen, så der havde ikke være muligt at revidere regnskabet endnu. Han anmodede generalforsamlingen om at regnskabet blev behandlet og godkendt under forudsætning af revisionens efterfølgende godkendelse.

Benedicte Daabeck (kasserer) og Jesper Schack (formand) fremlagde regnskabet, som er vedlagt i bilag 2.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet med bemærkning om at regnskabet skulle revideres inden 14 dage.

5. Behandling af indkomne forslag:

Forslag til vedtægtsændring vedr. §11
Forslag til vedtægtsændring vedlagt i bilag 2. Forslaget var fremsat for at valgperioder fulgte samme tidsrytme som før generalforsamlingen blev flyttet fra november til februar.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Fastsættelse af kontingent og betalingsform:

Bestyrelsen foreslog følgende kontingentsatser:
Aktive fra 17 år. (fra junior) 630 kr. pr. år (pris efter 1. august 400 kr.)
Aktive indtil 17 år. 330 kr. pr. år (pris efter 1. august 250 kr.)
Passiv 150 kr. pr. år.
Passiv ægtefælle 220 kr. pr. år
Betaling som tidligere på klubben bankkonto.

Forslaget blev godkendt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2. suppleanter:

På valg var:
Kasserer: Benedikte Daabeck
Bestyrelsesmedlem: Jens Lausten Hansen
Bestyrelsesmedlem: Niels Østergaard
Bestyrelsesmedlem: Kristen Pind

På generalforsamlingen blev valgt:
Kasserer: Tonni Johannsen
Bestyrelsesmedlem: Jens Lausten Hansen

Der var ikke muligt at finde yderligere medlemmer der var villige til at lade sig vælge til bestyrelsen, hvorfor der ikke blev valg nogen til de resterende 2 bestyrelsesmedlemmer.

Derefter blev der heller ikke valgt supleanter.

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant:

På valg var:
Revisor: Jørn Nielsen
Revisor: Bent Westergaard Hansen

På generalforsamlingen blev valgt:
Revisor: Jørn Nielsen
Revisor: Bent Westergaard Hansen
Suppleant: Karsten Andesen

9. Valg til evt. udvalg:

Der blev ikke foretaget valg til udvalg da bestyrelsen jfr. Tidligere generalforsamlig har lov til at nedsætte udvalg efter behov.

10. Eventuelt:

Der blev diskuteret mulige forhold og initiativer for at klubben i højere grad kunne holde på unge ryttere.

Efterfølgende blev der takket for god ro og orden og generalforsamlingen var således slut.

Referent: Karsten Anderse