2014

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

1) Valg af dirigent.

Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel via klubbens hjemmeside.

2) Formandens beretning.

Jesper Schack gennemgik bestyrelses beretning for 2013, som efterfølgende blev godkendt.

Sønderborg Cykle Klub – Bestyrelsens beretning 2013
I 2013 blev SCK placeret som nr. 47 ud af 126 klubber i Danmark. Vi indkørte 182 point mod 157 året forinden. 4 1. pladser, 10 2. pladser og 5 3. pladser blev det til og Lars Bo Marcussen formåede i sit først H50 år at køre sig op i H40.
Inden sæsonen kom i gang afholdt vi vores traditionelle træningsweekend med udgangspunkt fra Hørup Centralskole.
Den 4. maj blev vores landevejsløb afholdt. Der var ikke så mange A-ryttere med som i tidligere år hvilket skyldes den dato vi havde fået tildelt, alligevel blev det flot cykelløb i de forskellige klasser. Tak til vores sponsorer Fri Bike Shop og til Erling Høi Nielsen og tak til alle SCK’ere der hjalp til.
Det Syd- og Sønderjyske samarbejde fungerede heller ikke rigtigt i 2013 men sidst på året blev der dog afholdt møde for at kick-starte samarbejdet. Kickstarten betyder blandt andet at der ikke længere vil blive kørt syd og sønderjyske mesterskaber i linieløb og enkeltstart.
Årets højdepunkt for SCK var da vi havde 2 etaper af Post Danmark Rundt, 1. og 2. august. Godt vejr, stjernefelt og spændende løb var basis for rigtigt mange tilskuere og god omtale for byen og vores klub. Opløbet havde vi rykket fra Ringegade til Dybbøl Banke på en super spændende rundstrækning, som viste Sønderborg fra dens bedste side. En god beslutning som vi forventer også at ville benytte næste gang Post Danmark Rundt besøger os. I øvrigt har arrangementet også givet et godt bidrag til klubkassen.
Vi har som altid også afholdt mange af vores klubinterne løb afsluttende med det traditionelle 1000 m og et spændende handicapløb. Vores 10, 20 og 30 km enkeltstarter blev igen afviklet som en integreret del af træningen.
Vi sluttede året af med Champagneløbet hvor der igen var fortjente vindere og rigtig god stemning.
Økonomien er forbedret med ca. kr. 25.000 kr. i forhold til 2012 og kassebeholdningen er rigtig god.
I årets løb har der været en episode med et bestyrelsesmedlem og hans børn som gjorde at de valgte at melde sig ud af klubben.
Bestyrelsen har desværre ikke formået at tiltrække flere børn og unge til SCK i 2013 selv ikke efter Post Danmark Rundt. Det er ingen tvivl om at der i årene fremover skal gøres noget drastisk på dette område.
I 2014 har vi også en del gode arrangementer i kalenderen:
Vores træningsweekend finder sted den kommende weekend.
Påsken, træningslejr på Mallorca.
Den 30. juni besøger Løkke Fonden Sønderborg, et lille etapeløb for drenge der har det svært. Vi skal måske hjælpe til med lidt praktisk.
I forbindelse med TDF sender TV2 2 dage fra Sønderborg og den ene dag skal vi arrangere børneløb mens CMS den anden dag skal arrangere folkecykelløb.
Den 17. august Fri Bike Shop løbet, desværre uden A klassen men dog med finalen i U17-klassens Tornado Cup

Afslutningsvis vil vi gerne takke jer alle sammen for det sammenhold vi har og tak for opbakningen til vores arrangementer.
Vi vil også gerne takke alle vores sponsorer og samarbejdspartnere og vi ser frem til en spændende 2014 sæson.

På bestyrelsens vegne
Jesper Schack
Formand

3) Beretning fra eventuelle udvalg.

Der var ikke nogen beretninger fra nogen udvalg.

4) Kasserers fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Tonni Johannsen gennemgik klubbens regnskab for 2013. Regnskabet viste overskud på 26.717 kr. Dermed var klubbens kassebeholdning pr. 31.12.2013 192.104 kr.

Regnskabet blev herefter godkendt.

5) Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke nogen indkomne forslag.

6) Fastsættelse af kontingent og betalingsform

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser
Forslaget til kontingentsatser er således:

Aktive fra 17 år 675 kr. (pris efter 1. august 450 kr.)
Andre aktive 350 kr. (pris efter 1. august 275 kr.)
Passive 150 kr.
Passive ægtepar 220 kr.
Passive med adgang til SCK-tilbud 250 kr.
(kan anvende tilbud som fx tøj, fitness, rabatter)

Betaling til klubbens bankkonto.

Forslaget blev vedtaget uden kommentarer.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

På valg var:
Formand: Jesper Schack (ønskede ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem Klaus Haaning (villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem Arne Simonsen (ønskede ikke genvalg)

Endvidere havde Henrik Fenneberg valgt at trække sig fra bestyrelsen

På generalforsamlingen blev valgt:

Formand: Jens Lausten Hansen

Herefter skulle der besættes 4 bestyrelsesposter 2 for 2 år og 2 for 1 år
Følgende blev valgt.

Bestyrelsesmedlem (2 år) Klaus Haaning
Bestyrelsesmedlem (2 år) Simon Madsen
Bestyrelsesmedlem (1 år) Jesper Schack
Bestyrelsesmedlem (1 år) Patrick Wildenrath

Suppleanter: Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

8) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

På valg var:
Revisor: Bent Westergaard Hansen
Revisor: Karsten Andersen
Suppleant Jørn Nielsen

Alle var villige til genvalg.

På generalforsamlingen blev valgt:

Revisor: Bent Westergaard Hansen
Revisor: Karsten Andersen
Suppleant Jørn Nielsen.

9) Valg til evt. udvalg.

Der blev foreslået at der skulle nedsættes et jubilæumsudvalg. Dette blev vedtaget og Jesper Schack blev valgt som formand.

10) Eventuelt.

Der blev drøftet forskellige muligheder for at sikre klubben tilgang af nye ryttere. Herunder træningsmetoder for drengende og principperne i alders relateret træning.

Klubbens nye formand fremlagde idé om at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe hvor medlemmerne på baggrund af en kalender for årets aktiviteter kunne melde sig til hvad man kunne hjælpe med. Alle licens ryttere forventedes at kunne hjælpe ved 2-3 aktiviteter i løbet af året. Der var enighed på generalforsamlingen om at det var et godt tiltag.

Dirigenten kunne takke for god ro og orden, hvormed generalforsamlingen var slut.

Referent: Karsten Andersen