2017

Referat af generalforsamlingen i Sønderborg Cykle Klub 2017

Afholdt i Skansen, mandag den 27. februar 2017

1. Valg af dirigent og referent
Patrick Wildenradt blev valgt som både dirigent og referent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt (jf. foreningens vedtægter) via klubbens hjemmeside og Facebook-gruppe.

2. Formandens beretning
Sæson 2016 kom pointmæssigt meget til at ligne de forrige sæsoner idet der blev indkørt 115 point. Dette niveau ligner meget de forrige med hhv. 108 og 125 point. Tom Bøttger Frømling blev den rytter der indkørte de bedste placeringer med 3 sejre i H40 klassen samt en andenplads til Master-DM. Rasmus Kolmos Schmidt, Thomas Jepsen (begge D-klassen) og Nicolai Frømling Bøttger (U11) fik podiepladser via en andenpladser i løbene hos hhv. CK Djurs, Hobro CC og Bov CC. Tredjepladser blev det også til. Denne indkørte Jørn Nielsen (H50) i Nyborg. Derudover har Jørn Nielsen indkørt point i cross og fået en podieplads via en andenplads i Aarhus. Herover er kun nævnt podiepladser der har givet point. Derudover blev der sat 2 klubrekorder af Tom Bøttger Frømling i 2016.

Aktivitetsplanen blev gennemført som planlagt. Dog viste det sig svært at få skaffet hjælpere til alle arrangementer, således enkelte hjælpere fik lidt rigeligt med tjanser at møde op til. For 2017 ser det ikke specielt godt ud. Sker der ikke forbedringer bliver nogle aktiviteter droppet. Derfor er aktivitetskalenderen kun foreløbig indtil den 15. marts.

Landevejsløbet blev gennemført i Kirke Hørup med succes. Dette bliver nok stedet vi afholder vores landevejsløb fremover. Det er et mere spændende løb, i det den enkelte klasse køre flere runder og løbet er mindre stressende for hjælperne. Tilbagemeldinger fra både ryttere og hjælpere var positive. I år bliver løbet så af kortere varighed, idet vi ikke skal arrangere løb for A- og U19-klassen.

Midt på sommeren var PostNord Danmark Rundt på besøg med etapeafslutning på Dybbøl Banke. Her viste Sønderborg og Sønderborg Cykle Klub igen at vi er gode til at arrangere cykelløb. Arrangementet var igen en succes og der blev ude i landet lagt mærke til rundstrækningen. Dette kan vi så også takke rytterne for, idet de kørte et hårdt og spændende cykelløb på den smukke rundstrækning. Derudover var Sønderborg vært for PostNord Ladies Criterium samme dag. Nok ikke sidste gang Dybbøl Banke er brugt til cykelløb. Om der engang kommer større løb end PostNord Danmark Rundt til byen er stadig uvist.

Primært får Sønderborg Cykle Klub nye medlemmer når vi har store cykelløb i byen, når vi tænker på de unge ryttere. I 2016 var det så også glædeligt at vi fik lidt tilgang på seniorsiden. Bestyrelsen håber at alle nye ryttere har følt sig velkomne, og er der noget bestyrelsen kan gøre bedre er man altid velkommen til at henvende sig til fx formanden. Gerne pr. mail idet man så lige kan overveje et svar.

Bestyrelsen vil i 2017 lave noget der lyder så flot som en strategisk plan for de kommende 5 år.

Afslutningsvis vil vi gerne takke jer alle sammen for det sammenhold vi har og tak for opbakningen til vores arrangementer. Sønderborg Cykle Klub vil også gerne takke alle vores sponsorer og samarbejdspartnere og vi ser frem til en spændende 2017 sæson.

_______________________________________________________

Der var ingen kommentarer til formandens beretning.

3. Beretning fra eventuelle udvalg
Der var ingen udvalg er derfor heller ikke nogen beretninger.

4. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kasserer Kis Hansen gennemgik klubbens regnskab for år 2016. Regnskabet viste et underskud på kr. 45.050. I forhold til forrige år (2015) var der i 2016 overordnet set færre indtægter, men flere udgifter, omend dog marginalt flere kontingentindtægter. Regnskabet var stærkt præget af indkøb af klubtøj i 2016, hvilket alene udgjorde en udgift på kr. 71.515. Denne udgift skyldes, at klubben har overtaget udlægget for indkøb af klubtøj til lager fra vores sponsorer, og fremadrettet vil denne udgift derfor blive dækket ind i form af indtægter fra salg af klubtøj. Derudover var driften af klubhuset blevet dyrere i 2016, hvilket skyldtes stigende afgifter og abonnementspriser nærmere end en stigende anvendelse af klubhuset. Udgifter til licensryttere faldt ift. forrige år, hvilket primært skyldtes, at der blev givet færre tilskud til træningslejre i 2016. I 2016 afholdte klubben ét åbent landevejsløb frem for to i 2015, hvilket bevirkede at der i 2016 var både færre indtægter og udgifter til landevejsløb. Til gengæld var der i 2016 en ekstra indtægt fra hjælpen til afholdelsen af PostNord Danmark Rundt. Trækkes udgifterne til indkøb af klubtøj ud af regnskabet, ville det have vist et godt, positivt resultat, og klubbens økonomi er derfor fortsat rigtig god. Dette afspejles også af en solid kassebeholdning på kr. 210.276.

Lars-Bo Marcussen spurgte ind til sponsorsituationen, hvortil bestyrelsen svarede, at klubbens nuværende sponsoraftaler løber i endnu et år. Det er målet at få forlænget de nuværende sponsoraftaler, men skulle dette ikke lykkes, foreslår bestyrelsen, at der køres sponsorfrit et år, således at klubtøjet under alle omstændigheder kan bruges til og med sæsonen 2018.

Regnskabet blev herefter godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen søgte om generalforsamlingens bemyndigelse til at optage Sønderborg Cykle Klub under DGI, såfremt bestyrelsen i fremtiden måtte finde det formålstjenesteligt for klubben. Bestyrelsen begrundede forslaget med, at det en gang i fremtiden kan være en god idé af hensyn til mulig understøttelse af DGI, samt deltagelse i lokale/regionale arrangementer – med andre ord for ikke at blive ’sat af’ lokalt/regionalt og for fuldt ud af kunne udnytte de muligheder, der eventuelt måtte opstå i DGI-regi. I klubbens vedtægter står der aktuelt, at klubben er en klub under DCU, og derfor var dette forslag nødvendigt. DGI-medlemskab udelukker ikke samtidigt medlemskab af DCU.

Forslaget blev herefter godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent og betalingsform
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser for 2017, dog på nær for det passive medlemskab med adgang til SCK-tilbud, hvilket blev foreslået hævet til kr. 300 fra tidligere kr. 250. Forslaget blev vedtaget uden kommentarer, og kontingentsatserne i 2017 er derfor som følger:

Aktive fra 17 år (fra junior): 675,00 kr. (pris efter 1. august 450 kr.)
Aktive indtil 17 år: 350,00 kr. (pris efter 1. august 275 kr.)
Passiv: 150,00 kr.
Passiv ægtefælle: 220,00 kr.
Passive med adgang til SCK-tilbud (klubtøj, rabat, fitness m.m.) (dog ikke aktive ryttere, som deltager i træningen): 300 kr.

Betaling til klubbens bankkonto.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
På valg var:
Næstformand Jesper Schack (villig til genvalg)
Kasserer Kis Hansen (villig til genvalg)
Tonni Johannsen (villig til genvalg)
Patrick Wildenradt (villig til genvalg)

På generalforsamlingen blev valgt:
Næstformand (2 år): Jesper Schack
Kasserer (2 år): Kis Hansen
Bestyrelsesmedlem (2 år): Tonni Johannsen
Bestyrelsesmedlem (2 år): Patrick Wildenradt

Suppleanter: Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

8. Valg af rytterrepræsentant
Thomas Jepsen var villig til genvalg og blev genvalgt for endnu et år.

9. Valg af to revisorer og én suppleant
På valg var:
Revisor: Jimmy Stollig (villig til genvalg)
Revisor: Karsten Andersen (villig til genvalg)
Suppleant: Jørn Nielsen

På generalforsamlingen blev valgt:
Revisor (1 år): Jimmy Stollig
Revisor (1 år): Karsten Andersen
Der blev ikke valgt nogen suppleant.

10. Valg af eventuelle udvalg
Der var ikke valg til nogen udvalg.

11. Eventuelt
Salg af klubhus:
Thomas Jepsen spurgte ind til status vedrørende det ønskede salg af klubhuset. Bestyrelsen kunne hertil fortælle, at der ved sidste bestyrelsesmøde blev aftalt, at det skulle undersøges, om klubben kan leje sig ind et sted – f.eks. i en garage – for opbevaring af klubbens udstyr. Der skal ryddes op i klubhuset, og så skal vi finde ud af, hvad der skal ske fremadrettet. Salget af klubhuset vanskeliggøres fortsat af, at der er en klausul, som siger, at klubhuset udelukkende kan sælges til andre foreninger, og klausulen kan ikke ophæves. Dertil kommer, at der er en gæld i klubhuset på kr. 120.000, som en anden forening evt. kan overtage ved salg. Kommunen ønsker ikke at overtage klubhuset. Klaus Haaning foreslog, at klubben sælger til campingpladsen, men problemet er, at hele matriklen er underlagt klausulen.

Bestyrelsen foreslog, at rytterne fremadrettet kan mødes ved Fri Bikeshop i Sønderborg, som er en god sponsor, hvis klubhuset ikke længere skal bruges. Det vil give synlighed både for sponsoren og for klubben, ligesom det er et centralt mødested. Der er kun et behov for plads til opbevaring, da klubhuset kun sjældent bliver brugt, ligesom det heller ikke længere bliver brugt til træning på ruller.

Thomas Jepsen foreslog, at man kunne spørge Fri Bikeshop om muligheden for at låne eller leje en del af deres lager ved Flügger. Lars-Bo Marcussen foreslog kommunens lader ved Ringriderpladsen.

Jørn Nielsen gjorde til sidst opmærksom på, at der løbende er unge, som bruger udendørsområderne ved klubhuset og i den forbindelse ikke rydder op efter sig selv. Bestyrelsen opfordrede i den forbindelse til, hvis nogen møder fremmede på klubbens område, at gøre de fremmede opmærksomme på, at der er tale om et privat område og forvise dem – om nødvendigt tilkalde politiet.

Afholdelse af talentløb:
Jørn Nielsen spurgte generalforsamlingen om dennes holdning til fremtidig afholdelse af talentløb. Er det en god idé, at klubbens ryttere deltager på lige fod med potentielle nye ryttere? Jørn gjorde opmærksom på, at klubbens ryttere oftest er langt stærkere end de øvrige deltagere, hvormed de risikerer at give de øvrige deltagere en dårlig oplevelse i løbet, fordi de udefrakommende deltagere bliver kørt ’i sænk’. På den anden side betyder deltagelsen fra klubbens ryttere også, at man er sikret en vis deltagelse i talentløbene, der ellers deltagermæssigt til tider svigtes af udefrakommende. Mads Tækker foreslog hertil, at man kan overveje at lade klubbens ryttere udføre en slags supportrolle i talentløbene frem for at konkurrere. Thomas Jepsen spurgte, om talentløbene reelt set giver flere medlemmer, hvortil Jørn svarede, at det ikke umiddelbart ser sådan ud, men at det måske alligevel er en god idé. Bestyrelsen lagde op til en bevarelse af talentløbene, men med et øget fokus på markedsføring og også markedsføring ad andre/flere kanaler for at nå længere ud med budskabet om afholdelsen af arrangementerne.

Lars-Bo Marcussen sagde, at man måske kan få understøttelse fra DGI til afholdelse af talentløbene. Dertil foreslog han, at man skal forsøge med bannere/roll-ups til f.eks. kulturnatten. Thomas Jepsen foreslog, at man skal afholde talentløb eller lignende arrangementer til større arrangementer som f.eks. klubbens åbne landevejsløb eller PostNord Danmark Rundt. Bestyrelsen fortalte, at der arbejdes med roll-ups til kulturnatten, men at der næppe er hverken hjælpere eller tid til afholdelse i den forbindelse. Aktuelt bliver der reklameret via Facebook og JydskeVestkysten, og det ene ud af tre talentløb får reklame i kommunens skoler. Det er i den forbindelse problematisk, at annoncer i JydskeVestkysten bliver publiceret på et sent tidspunkt, og at disse kun i ringe grad bliver set af målgruppen. Bestyrelsen fortalte, at den fremadrettet vil optimere og udvide reklameindsatsen.

Karsten Andersen gjorde opmærksom på det problematiske i, at talentløbene et par gange har været udsat for at måtte blive flyttet i sidste sekund inden afholdelsen af løbet. Jørn svarede dertil, at der normalt er blevet tjekket op på placeringen dagen forinden, men at forholdene så pludselig har ændret sig. Der var enighed om, at placeringen så vidt muligt skulle være den samme som annonceret, men at man aldrig helt kan undgå uforudsete hændelser.

Thomas Jepsen foreslog, at man kan forsøge at afholde talentløb eller lignende i samarbejde med (fri)skoler i kommunen i idrætstimerne. Jørn og bestyrelsen stemte i, at det var en god idé, men pointerede samtidigt, at der skal findes hjælpere til dette i dagtimerne.

Hjælpersituation og aktiviteter:
I forbindelse med debatten om talentløbene opstod en anden debat om klubbens hjælpersituation, hvor ofte der bør spørges om hjælp, og om hvor mange og hvilke aktiviteter klubben i det hele taget bør have.

Klaus Haaning mente, at det til enkelte arrangementer kan være svært for hjælpere at se værdien i deres arbejde, hvis tilslutningen til arrangementet er lav. Han gav samtidigt udtryk for, at det ville være bedre kun at bede klubbens medlemmer hjælpe til én gang årligt frem for de nuværende to gange årligt (på nær landevejsløbet) – at satse mere på kvalitet i arrangementerne frem for kvantitet. Han satte ligeledes spørgsmålstegn ved, om ambitionsniveauet måske er for højt i forhold til klubbens størrelse. Bestyrelsen svarede hertil, at en reduktion i antallet af hjælpere i løbet af et år vil betyde, at en række arrangementer ikke vil kunne gennemføres, og at debatten i så fald måtte gå på, hvilke arrangementer man ikke længere skal gennemføre. Det er i dag udfordrende at skaffe hjælpere til arrangementer, og der er generel en lav respons, men bestyrelsen mente trods alt, at det er vigtigt at holde et højt aktivitetsniveau og også at afprøve nye initiativer og aktiviteter – også at skabe fornyelse frem for blot stilstand og gentagelse. Det er noget, bestyrelsen vil arbejde med i forbindelse med den kommende strategiproces. Der var dog enighed om, at det er vigtigt at satse på kvaliteten i arrangementerne, og at der skal gøres en større og ændret indsats for at skabe opmærksomhed omkring arrangementer i klubben.

Det blev derefter diskuteret, hvad man ellers kan gøre for at tiltrække nye medlemmer, hvad andre klubber gør, og hvilke aktiviteter man kunne afholde. Her slog Lars-Bo Marcussen et slag for, at klubben skal blive bedre til at integrere nye (potentielle) medlemmer og ikke køre dem ’i sænk’ ved de første træninger, hvilket der var enighed om. Han foreslog også et arrangement som afslutning på det årlige klubmesterskab. Jesper Schack fortalte om kommende fællesarrangementer til cykelbanen i Odense.

Hjælperplanen blev afslutningsvist sendt rundt med opfordring til at melde sig som hjælper til klubbens aktiviteter.

Dirigenten kunne herefter takke af og afslutte generalforsamlingen.

Referent: Patrick Wildenradt