2011

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011.


1) Valg af dirigent.

Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel via klubbens hjemmeside.

2) Formandens beretning.

Jesper Schack gennemgik bestyrelses beretning for 2010 som her følger:

Det er en glæde igen at kunne stå her og fremføre bestyrelsens beretning for 2010.

2010 var nemlig året hvor vi havde både sportslig fremgang men også styrkelse i den sociale del af vores klub.

Sportsligt indkørte vi i 2010 75 point mod 46 i 2009. Vi havde 4 skammelplaceringer, de 3 som nr. 1, det samme antal som i 2009 hvor der dog kun var 1 sejr. 9 ryttere kørte point ind mod 6 i 2009. I Jylland ligger vi nu som nr. 40 af 62 klubber hvor vi i 2009 var nr. 51.

En god fremgang som bl.a. skyldes en fokusering på fællestræning og et rigtigt pænt fremmøde. Men der er stadig potentiale til endnu mere fremgang.

Af personlige resultater vil jeg fremhæve Frank Nissens 2 sejre, Mads Fennebergs ene sejr samt Toms Bøttgers 4. plads i H40 klassen ved veteran DM.
SCK har i 2010 afholdt vores åbne landevejsløb som denne gang blev afviklet tidligt på sæsonen. Et flot løb i dejligt vejr og med mange deltagere. Desværre sprang sponsoren fra i sidste øjeblik men pga. gode venner blev løbet afholdt med et acceptabelt underskud. Et underskud som vi betragter som en investering i vores ryttere så de dels kan køre vores eget løb, dels deltage i andre klubbers løb.

Vi har også afholdt mange af vores klubinterne løb afsluttende med det traditionelle handicapløb som i år blev specielt spændende.

Inden sæsonen kom i gang afholdt vi vores traditionelle træningsweekend med udgangspunkt fra Hørup Centralskole.

Vi deltog i Sønderborg Kommunes ”Store Cykeldag”, en begrænset succes primært pga. vejret, men det gav god omtale for SCK og det gav også et pænt tilskud til klubkassen.

Vi har afholdt to ”talentløb” begge uden den store interesse. Dette skal blive bedre i 2011 især med VM 2011 på dansk grund er det oplagt at afholde en række talentløb for at hverve nye medlemmer.

Vi hjalp Sønderborg Handel og Vidar Atletik med deres gentagne problemer med af få afviklet Kulturnatsløbet på en ansvarlig og sikker måde.

Vi har afholdt en god klubdag med stor opbakning med bl.a. bowling, afslapning og spisning/bytur.

Sidst på året deltog vi i JV’s julehjælpsarrangement. Pga. vejret blev et ”kendiscykelløb” flyttet fra vejene til Fitness Syd. Vi var de praktiske hjælpere og det gav rigtig god omtale i flere uger.

Økonomien er fornuftig og kassebeholdningen er pæn. Klubhuset står stadigvæk for den største post uden rigtig værdi. I 2010 og i begyndelsen af 2011 er klubhuset gjort klar til salg og vi forventer at dette på en eller anden måde kan gennemføres i 2011. Helt udgiftsfrit bliver det ikke fremover, da vi skal finde plads til klubbens materiel andet steds.

Det er også glædeligt at kunne fortælle at vi har forlænget vores sponsorkontrakter med Fitness Syd, Kreditbanken og TeleBilling for yderligere 3 år, dvs. 2011, 2012 og 2013. Det giver en stabil økonomi og vi kan køre i den samme klubdragt de næste 3 sæsoner.

Vi har lavet en aftale med Fri Cykler så de fremover varetager alt vedligeholdelse af vores lånecykler. Den enkelte rytter skal stadig betale for sliddele direkte til SCK. I de kommende uger skal alle cykler derfor forbi Fri Cykler for ar blive tjekket og lakeret i ens farver.

I 2011 har vi fået formandsskabet i SSC, dvs. det samarbejde vi har i de Syds- og Sønderjyske klubber. Derfor skal vi afholde indledningsløb, dette komme til at foregå i Kirke Hørup den 3/4. Vores åbne landevejsløb afholder vi den 14/5. Som nævnt skal vi også prøve at få arrangeret nogle talentløb.

Til afslutning vil vi gerne takke jer alle sammen for det sammenhold vi har og tak for opbakningen til vores arrangementer. Vi ved godt der er nogle få medlemmer der trækker det store læs, specielt stor tak til jer.

Vi vil også gerne takke alle vores sponsorer og samarbejdspartnere og vi ser frem til en spændende 2011 sæson.

Der var efterfølgende ingen kommentarer til beretningen.

3) Beretning fra eventuelle udvalg.

Der var ikke nogen beretninger fra nogen udvalg.

4) Kasserers fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Jesper Schack gennemgik regnskabet i kassererens fravær. Regnskabet viste et resultat på -137 kr.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.

5) Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke nogen indkomne forslag.

6) Fastsættelse af kontingent og betalingsform.

Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingentsatsen
Forslaget til kontingentsatser er således:

Aktive fra 17 år 675 kr. (pris efter 1. august 450 kr.)
Andre aktive 350 kr. (pris efter 1. august 275 kr.)
Passive 150 kr.
Passive ægtepar 220 kr.

Samt ny medlemstype:
Passive med adgang til SCK-tilbud 250 kr.
(kan anvende tilbud som fx tøj, fitness, rabatter)

Betaling til klubbens bankkonto.

Forslaget blev vedtaget uden kommentarer.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

På valg var:
Kasserer: Tonni Johannsen
Bestyrelsesmedlem Jens Lausten Hansen
Endvidere var der 2 ledige bestyrelsesposter der skulle besættes for 2 år og en ledig bestyrelsespost, som skulle besættes for 1 år.

På generalforsamlingen blev valgt:
Kasserer: Tonni Johannsen
Bestyrelsesmedlem (2 år) Jens Lausten Hansen
Bestyrelsesmedlem (2 år) Henrik Fenneberg
Bestyrelsesmedlem (2 år) Kis Hansen
Bestyrelsesmedlem (1 år) Ingen valgt
Suppleanter: Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

8) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

På valg var:
Revisor: Bent Westergaard Hansen
Revisor: Jørn Nielsen
Suppleant Karsten Andersen

På generalforsamlingen blev valgt:

Revisor: Bent Westergaard Hansen
Revisor: Jørn Nielsen
Suppleant Karsten Andersen.

9) Valg til evt. udvalg.

Der var ikke nogen udvalg der skulle vælges medlemmer til.

10) Eventuelt.

Dirigenten kunne takke for god ro og orden, hvormed generalforsamlingen var slut.

Referent: Karsten Andersen