2015

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 23. februar 2015.

1) Valg af dirigent.

Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel via klubbens hjemmeside.

2) Formandens beretning.

Jens Lausten Hansen gennemgik bestyrelses beretning for 2014, som efterfølgende blev godkendt.

Bestyrelsens beretning:

I 2014 indkørte Sønderborg Cykle Klub 125 point. Dette er så en kraftigt tilbagegang i forhold til 2013 hvor der blev indkørt 182 point. Tilbagegangen skyldes nok først og fremmest at der i 2014 ikke var nogle børneryttere der indkørte point. I de unge klasser er det tit sådan at det er de samme ryttere der oftest ender i top 10. Trods det forhodsvis lave pointtal lykkedes det for Sønderborg Cykle Klub at få en skammelplacering 7 gange.

Bestyrelsens mål i 2014 var at få stablet flere arrangementer på benene i forhold til de tidligere år. Derfor blev der efter sidste generalforsamling lavet en aktivitetsplan for år 2014. Den kom så til at indeholde 19 aktiviteter inkl. 6 skolebesøg. Aktiviteterne gik så lige fra talentløb på køreteknisk anlæg over klubture for henholdsvis børnerytterne og for de ældre til klubfest. Heldigvis viste det sig at være forholdsvis let at finde frivillige hjælpere således aktiviteterne kunne gennemføres uden at den enkelte hjælper blev overbelastet. At hjælpe 2 gange udover til landevejsløbet viste sig at være passende og styrkende for det sociale sammenhold i klubben. Nogle arrangementer gik så bedre end andre og dette er så taget til efterretning. Fx. vil kampen om 10 – 20 og 30 km enkeltstartspokalerne igen blive en del af fællestræningen, da årets deltagelse ikke var tilfredsstillende.

Efter sommerferien oplevede Sønderborg Cykle Klub så nærmest en sand tilstrømning af nye medlemmer. Alle nye medlemmer er selvfølgelig velkomne, men især var det glædeligt at se den store tilstrømning af unge ryttere hvor der skete en forøgelse med 11 unge ryttere samt et par seniorryttere (I 2015 har vi til dags dato fået 3 nye medlemmer). Denne tilstrømning kunne heldigvis klares med lånecykler og tak til FriBikeShop for at stille 5 nye cykler til rådighed. Der kan så ikke siges noget entydigt om hvorfor det lige var i år vi fik denne tilstrømning. Nogle kom via mund til mund metoden, en enkelt via talentløbet. Derudover har TV2’s dækning af Tour de France også haft en betydning.

Det sidste større projekt, der er blevet gennemført er at Sønderborg Cykle Klub er gået mere viralt via facebook, instagram samt der er blevet produceret en promotion-video (reklame-video). Facebook havde indtil nu kørt i et lukket gruppe, men nu findes der også en åben gruppe, hvor alle kan følge med. Den åbne gruppe bruges sammen med hjemmesiden til at vise aktiviteterne der sker i Sønderborg Cykle Klub, mens den lukkede gruppe bruges til interne aftaler mellem medlemmer fx hvis nogle vil ud at træne udenfor de faste tider. Promotion-videoen blev optaget ved et godt fremmøde at klubbens ryttere i august måned. De fine vejr gav nogle gode billeder fra bla. Verdens Ende samt Dybbøl Banke. Resultatet af videoen blev som humøret på dagen, nemlig super godt. Videoen kan findes på hjemmesiden samt youtube og er pt blevet vist ca. 2.850 gange. Filmen blev sponseret af Zoom Film.

Efter et flot sommervejr var det blevet tid til vores eget landevejsløb i silende heldagsregn på løbsdagen. Der skal lyde en stor tak til hjælperne ude på ruten for at holde ud og blive på deres poster. Formanden hørte til et løb nogle uger senere en rytter fortælle at han engang kørte et løb på Sjælland hvor posterne var gået hjem pga. regnvejr. Løbet i år var så uden A-klassen fordi de kørte Post Cup på Sjælland. Til gengæld kørtes der så Lindenbergsport Cup (Junior Cup) for U19-klassen samt Tornado Cup finalen i U17. Tak til EHN-biler for igen i år at stille førerbiler til rådighed.

År 2015 kommer til at stå i Sønderborg Cykle Klubs 75 års jubilæums tegn. Derfor afvikles landevejsløbet over 2 dage. Lørdag den 22. august er det planen at køre et kriteriums løb på indledningsløbs ruten i Kirke Hørup for seniorklasserne minus A-klassen. Søndag den 23. august er det planen at køre løb på Dybbel Banke og bruge ruten fra DM i 2009. Her vil alle U-klasser samt A-klassen køre. Der vil være Cup-løb for A, U19 og Cup-finale i U17. Så der er lagt op til stort deltagerantal i flotte omgivelser. Dette stille store krav til de frivillige hjælpere, forældre samt ryttere med at hjælpe med først at opbygge målområde i Kirke Hørup for derefter at flytte det til Dybbøl Banke. Belønnelsen er at det giver sjove og minderige dage.

Men trods dette store arrangement vil alle de traditionsrige arrangementer stadig blive afholdt. B&U rytterne skal bl.a. ud på 2 hjemlige klubture samt en tur til Hartzen. Senior-rytterne har arrangeret en tur til Mallorca i påsken ligesom i år 2014. Mon ikke det lykkes at få afholdt alle de udmeldte arrangementer med fælles hjælp.

Det kan så også oplyses at årets klubfest, som bliver en jubilæumsfest, bliver afholdt i november måned.

Afslutningsvis vil vi gerne takke jer alle sammen for det sammenhold vi har og tak for opbakningen til vores arrangementer. Sønderborg Cykle Klub vil også gerne takke alle vores sponsorer og samarbejdspartnere og vi ser frem til en spændende 2015 sæson.

Alt i alt synes bestyrelsen at den opnåede de mål i 2014 som blev sat i begyndelsen af år 2014.

3) Beretning fra eventuelle udvalg.

Der var ikke nogen beretninger fra nogen udvalg.

4) Kasserers fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Tonni Johannsen gennemgik klubbens regnskab for 2014. Regnskabet viste overskud på 16.474 kr. Dermed var klubbens kassebeholdning pr. 31.12.2014 225.551 kr.

Regnskabet blev herefter godkendt.

5) Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke nogen indkomne forslag.

6) Fastsættelse af kontingent og betalingsform

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser
Forslaget til kontingentsatser er således:

Aktive fra 17 år 675 kr. (pris efter 1. august 450 kr.)
Andre aktive 350 kr. (pris efter 1. august 275 kr.)
Passive 150 kr.
Passive ægtepar 220 kr.
Passive med adgang til SCK-tilbud 250 kr.
(kan anvende tilbud som fx tøj, fitness, rabatter)

Betaling til klubbens bankkonto.

Forslaget blev vedtaget uden kommentarer.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

På valg var:
Kasserer Tonni Johannsen (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem Kis Hansen (villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem Patrick Wildenradt (villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem Jesper Schack (villig til genvalg)

Endvidere havde Klaus Haaning valgt at trække sig fra bestyrelsen

På generalforsamlingen blev valgt:

Kasserer Tonni Johannsen

Herefter skulle der besættes 4 bestyrelsesposter 2 for 2 år og 2 for 1 år
Følgende blev valgt.

Bestyrelsesmedlem (2 år) Kis Hansen
Bestyrelsesmedlem (2 år) Patrick Wildenradt
Bestyrelsesmedlem (2 år) Jesper Schack
Bestyrelsesmedlem (1 år) Brian Dahl Lausen

Suppleanter: Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

8) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

På valg var:
Revisor: Bent Westergaard Hansen
Revisor: Karsten Andersen
Suppleant Jørn Nielsen

Alle var villige til genvalg.

På generalforsamlingen blev valgt:

Revisor: Bent Westergaard Hansen
Revisor: Karsten Andersen
Suppleant Jørn Nielsen.

9) Valg til evt. udvalg.

Der var ikke valg til nogen udvalg.

10) Eventuelt
Jens Lausten Hansen kunne meddele at klubbens aktivitets- og hjælperplan næsten var på plads og at den snarest ville blive offentliggjort på klubbens hjemmeside.

Dirigenten kunne takke for god ro og orden, hvormed generalforsamlingen var slut.

Referent: Karsten Andersen