2012

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

1) Valg af dirigent.

Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel via klubbens hjemmeside.

2) Formandens beretning.

Jesper Schack gennemgik bestyrelses beretning for 2011, som efterfølgende blev godkendt.

Sønderborg Cykle Klub – Bestyrelsens beretning 2011
2011 var sportsligt et rigtig godt år for Sønderborg Cykle Klub. Ved slutningen af sæsonen lå vi placeret som nr. 16 ud af 65 klubber/teams.

Vi indkørte 332 point mod 75 i 2010 og 46 i 2009. 34 skammelplaceringer heraf 9 sejre ved Tom Bøttger, Morten H. Nielsen, Lars Bo Marcussen, Klaus Haaning (3), Mads Fenneberg (3). Desuden var der flere ryttere der rykkede en klasse op, Klaus Haaning, Mads Fenneberg, Lars Bo Marcussen, Tom Bøttger, Jens Lausten Hansen og Morten H. Nielsen.

Det fantastiske var at stort set alle licensryttere kørte point ind, ja det var vel næsten kun formanden der ikke kørte noget ind.

Dertil kommer resultater som ikke er pointgivende bl.a. indledningsløb og SM’erne.

En god fremgang som bl.a. skyldes en fortsat fokusering på fællestræning og et rigtigt pænt fremmøde.

Af personlige resultater vil jeg fremhæve Klaus Haanings sejr i Jysk/Fynsk mesterskab på hjemmebane. Mikkel Fennebergs bronze i J/F Enkeltstart og Mads Fennebergs bronze i J/F landevej, sølv i J/F Enkeltstart og sølv i Børne/Unge DM i Enkeltstart. Desuden blev Lars Bo Marcussen bronzevinder i det uofficielle EM på Mallorca.

Som allerede nævnt et fantastisk sportsligt år.

Inden sæsonen kom i gang afholdt vi vores traditionelle træningsweekend med udgangspunkt fra Hørup Centralskole denne gang med dejlig fællesspisning realiseret af Fennebergerne, tak for det.

I 2011 havde vi formandsskabet for SSC klubberne. Dermed var det også os der skulle afholde indledningsløbet. Det blev afholdt i Kirke Hørup på den klassiske rute og med får kræfter blev der kørt mange spændende løb. Bestyrelsen påtænker at afholde et bjerg grand prix på denne rute for SSC klubberne, måske allerede i 2012.

I 2011 havde vi også æren af at arrangere det Jysk/Fynske mesterskab i landevejscykling. Det blev en stor succes med mange ryttere og mange tilskuere, ikke mindst fordi Michael Rasmussen havde meldt sin ankomst og dermed var TV2 også til stedet. Fri Cykler var ny sponsor og vi have en bedre økonomi end tidligere men stadig med underskud som vi anser som en investering i vores ryttere så de dels kan køre vores eget løb, dels deltage i andre klubbers løb.

I år skal vi allerede afholde vores løb lørdag den 14. april og allerede nu en opfordring til at melde dig og din familie som hjælper.

Vi har som altid også afholdt mange af vores klubinterne løb afsluttende med det traditionelle 1000 m og handicapløb. Vores 10, 20 og 30 km enkeltstarter blev igen afviklet som en integreret del af træningen. Resultaterne kan ses senere under vores pokaloverrækkelse.

Vi har i november afholdt en god klubdag med stor opbakning med bl.a. bowling, afslapning og spisning/bytur.

Og vi sluttede året af med Champagneløbet hvor der endnu en gang var helt nye og overraskende vindere.

Økonomien er fornuftig og kassebeholdningen er pæn.

Hvis vi skal pege på et svagt punkt i SCK er det helt klart medlemstilgangen isæt blandt unge. Vi bør snarest indlede et udviklingsprojekt el. lign. for at gøre noget ved dette problem, dette kræver naturligvis mange ressourcer og opbakning fra hele klubben.

Aktuelt har vi sagt ja til at deltage i et forskningsprojekt som bl.a. skal kortlægge klubbernes forandring i henhold til samfundet. Meget aktuelt i den debat som vi har haft i SCK de seneste år og måske også i arbejdet omkring at skaffe nye medlemmer.

Afslutningsvis vil vi gerne takke jer alle sammen for det sammenhold vi har og tak for opbakningen til vores arrangementer. Vi ved godt der er nogle få medlemmer der trækker det store læs, specielt stor tak til jer.

Vi vil også gerne takke alle vores sponsorer og samarbejdspartnere og vi ser frem til en spændende 2012 sæson.

På bestyrelsens vegne
Jesper Schack
Formand

3) Beretning fra eventuelle udvalg.

Der var ikke nogen beretninger fra nogen udvalg.

4) Kasserers fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Tonni Johannsen gennemgik regnskabet for 2011. Regnskabet viste et resultat på 19.912 kr.

Der blev spurgt til antallet af medlemmer. Svaret var at der var ca. 80 medlemer.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.

5) Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke nogen indkomne forslag.

6) Fastsættelse af kontingent og betalingsform

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser
Forslaget til kontingentsatser er således:

Aktive fra 17 år 675 kr. (pris efter 1. august 450 kr.)
Andre aktive 350 kr. (pris efter 1. august 275 kr.)
Passive 150 kr.
Passive ægtepar 220 kr.

Samt ny medlemstype:
Passive med adgang til SCK-tilbud 250 kr.
(kan anvende tilbud som fx tøj, fitness, rabatter)

Betaling til klubbens bankkonto.

Forslaget blev vedtaget uden kommentarer.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

På valg var:
Formand Jesper Schack
Bestyrelsesmedlem Arne Simonsen
Endvidere var der 1 ledige bestyrelsesposter der skulle besættes for 2 år.

På generalforsamlingen blev valgt:
Formand Jesper Schack
Bestyrelsesmedlem (2 år) Arne Simonsen
Bestyrelsesmedlem (2 år) Klaus Haaning
Suppleanter: Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

8) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

På valg var:
Revisor: Bent Westergaard Hansen
Revisor: Jørn Nielsen
Suppleant Karsten Andersen

På generalforsamlingen blev valgt:

Revisor: Bent Westergaard Hansen
Revisor: Jørn Nielsen
Suppleant Karsten Andersen.

9) Valg til evt. udvalg.

Der var ikke nogen udvalg der skulle vælges medlemmer til.

10) Eventuelt

Dirigenten kunne takke for god ro og orden, hvormed generalforsamlingen var slut.

Referent: Karsten Andersen