2013

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 11. marts 2013.

1) Valg af dirigent.

Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel via klubbens hjemmeside.

2) Formandens beretning.

Jesper Schack gennemgik bestyrelses beretning for 2012, som efterfølgende blev godkendt.

Sønderborg Cykle Klub – Bestyrelsens beretning 2012
2012 var sportslig set et mindre godt år for SCK. Vi rykkede fra en 16. til en 32. plads på klubstatistikken.
Vi indkørte 157 point mode 332 året før. Vores ryttere indkørte 11 skammelplaceringer mod 34 i 2011. 2 1. pladser, 4 2. pladser samt 5 3. pladser. Jens Lausten Hansen, Patrick L. von Wildenradt, Tom Bøttger, Mikkel Fenneberg og Mads Fenneberg var rytterne som indkørte disse flotte placeringer. Vi fik en oprykning idet Jens Lausten rykkede fra H40 til B-klassen. Mads Fenneberg fik også en flot 12. plads til DM i enkeltstart.
Inden sæsonen kom i gang afholdt vi vores traditionelle træningsweekend med udgangspunkt fra Hørup Centralskole. I skrivende stund er 2013 netop overstået og efter snevejret måtte søndagens træning aflyses, heldigvis blev der i stormen om lørdagen trænet godt igennem.
I april 2012 afholdt vi igen vores efterhånden traditionelle landevejsløb. Navnet var Fri Bike Shop løbet. Der var et godt løb med mange deltagere, bl.a. Alex Rasmussen, der desværre styrtede og måtte udgå. Tak til Kent Nissen for det fine sponsorat som vi har aftalt også gælder i år, hvor vores løb afholdes den 4. maj. Husk at melde jer som hjælpere. Tak også til Erling Høi Nielsen Biler for at stille mange biler til rådighed for os.
SSC samarbejdet var der ikke meget af i 2012 og der ser heller ikke for godt ud i år. Tønder har formandsskabet i 2013 og til dags dato er der endnu ikke modtaget invitation til indledningsløb trods mange rykkere.
Vi deltog i Cyklingens Dag 2012. Vi havde lånt Glansager Genbrugsstation. Hele dagen var der rigtig dårligt vejr men da løbet skulle i gang skinnede solen, desværre kom der kun en deltager, ja selv vores egne børn kom ikke til løbet.
Vi har som altid også afholdt mange af vores klubinterne løb afsluttende med det traditionelle 1000 m og et spændende handicapløb. Vores 10, 20 og 30 km enkeltstarter blev igen afviklet som en integreret del af træningen. Resultaterne kan ses senere under vores pokaloverrækkelse.
Vi sluttede året af med Champagneløbet hvor der igen var fortjente vindere og rigtig god stemning.
Vi fik ikke solgt klubhuset i 2012 men vi fik dog renoveret huset og ryddet godt op og det er klart til salg.
Økonomien er forbedret med 20.000 kr. i forhold til 2010 og kassebeholdningen er pænt over 100.000 kr. Mere om det under fremlæggelsen af regnskabet.
Det er stadigt meget svært for os at tiltrække nye ryttere isæt børn og unge. Noget skal gøres og det er helt sikkert bestyrelses måske vigtigste udviklingsopgave i 2013.
Vi har forlænget sponsoraftalen med TeleBilling og Fitness Syd med 3 år. (2014 – 2016). Vi mangler stadig svar fra Kreditbanken om de er med igen.
Som I har kunnet læse af dagspressen og på vores hjemmeside skal vi i år have besøg af Post Danmark Rundt. De er her sågar 2 dage. Det er noget vi har kæmpet for i 3 år og nu er det endelig lykkes. Tak til Sønderborg Kommune, DCU og Post Danmark for denne mulighed. Arrangementet giver også et godt bidrag til klubkassen men vi skal naturligvis også hjælpe til med det praktiske.
Afslutningsvis vil vi gerne takke jer alle sammen for det sammenhold vi har og tak for opbakningen til vores arrangementer. Vi ved godt der er nogle få medlemmer der trækker det store læs, specielt stor tak til jer.
Vi vil også gerne takke alle vores sponsorer og samarbejdspartnere og vi ser frem til en spændende 2013 sæson.

På bestyrelsens vegne
Jesper Schack
Formand

3) Beretning fra eventuelle udvalg.

Der var ikke nogen beretninger fra nogen udvalg.

4) Kasserers fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Kassereren havde af private årsager ikke muligheder for at være tilstede ved generalforsamlingen.
Revisor Jørn Nielsen kunne dog bekræfte at alle forhold omkring regnskabet var i orden. Regnskabet blev derefter godkendt.
Hvis der er nogen der ønsker regnskabet tilsendt kan man få det tilsendt efter anmodning pr. mail til Jesper Schack, js@telebilling.dk

5) Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke nogen indkomne forslag.

6) Fastsættelse af kontingent og betalingsform

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser
Forslaget til kontingentsatser er således:

Aktive fra 17 år 675 kr. (pris efter 1. august 450 kr.)
Andre aktive 350 kr. (pris efter 1. august 275 kr.)
Passive 150 kr.
Passive ægtepar 220 kr.
Passive med adgang til SCK-tilbud 250 kr.
(kan anvende tilbud som fx tøj, fitness, rabatter)

Betaling til klubbens bankkonto.

Forslaget blev vedtaget uden kommentarer.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

På valg var:
Kasserer Tonni Johannsen
Bestyrelsesmedlem Jens Lausten Hansen
Bestyrelsesmedlem Kis Hansen
Bestyrelsesmedlem Henrik Fenneberg
Alle var villige til genvalg.

På generalforsamlingen blev valgt:
Kasserer Tonni Johannsen
Bestyrelsesmedlem Jens Lausten Hansen
Bestyrelsesmedlem Kis Hansen
Bestyrelsesmedlem Henrik Fenneberg
Suppleanter: Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

8) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

På valg var:
Revisor: Bent Westergaard Hansen
Revisor: Jørn Nielsen
Suppleant Karsten Andersen

Jørn Nielsen ønskede ikke genvalg om revisor.

På generalforsamlingen blev valgt:

Revisor: Bent Westergaard Hansen
Revisor: Karsten Andersen
Suppleant Jørn Nielsen.

9) Valg til evt. udvalg.

Der var ikke nogen udvalg der skulle vælges medlemmer til.

10) Eventuelt

Der blev spurt om man kunne gøre noget for at forbedre fremmødet til klubbens arrangementer.
Bestyrelsens svar var at fokus nok mere bør være på at skabe tilgang til klubben blandt de unge ryttere.

Dirigenten kunne takke for god ro og orden, hvormed generalforsamlingen var slut.

Referent: Karsten Andersen