Referat af den ordinære generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 10. februar 2016:

1. Valg af dirigent
Patrick Wildenradt blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt (jf. foreningens vedtægter) via klubbens hjemmeside og Facebook-gruppe.

2. Formandens beretning
Sidste år stod jeg her og fortalte om at i år 2014 havde rytterne oplevet en kraftig tilbagegang i indkørte point med 125 point. Sæson 2015 blev så ikke just bedre med 108 point. Trods det lavere antal indkørte point er der dog også lyspunkter at spore. Selv om Lars-Bo Marcussen i H50 indkørte 31 point, så bør Nicolai Clausens 23 indkørte point skal fremhæves som det første. Nicolai Clausen indkørte både en 2. og 3. plads i løbet af sæsonen. 3. pladsen var endda i Sønderborg var han samtidig endte på en samlet 5. plads i U17-klassens Tornado Cup. Nicolai Clausen fortsætter i 2016 hans karriere på et sjællandsk Junior-hold. Sønderborg Cykle Klub ønsker ham alt mulig held og lykke fremover. Lars-Bo Marcussen blev den rytter der indkørte flest point og viste stabilitet gennem sæsonen ved at få point i 15 løb. I D-klassen opnåede Simon Madsen oprykning til C-klassen, mens Patrick Wildenrath efter han begyndte at køre løb på Sjælland også begyndte at indkøre point. Tom Bøttger Frømling sluttede så sæsonen af med en sejr i Tønder, hvilket ”kvalificerede” ham til at blive seniortræner i 2016.

Aktiviteterne i 2015 løb efter planen undtagen at der ikke var tilmeldte nok til 50/100 km. enkeltstarten. Lidt skuffende. Det var også let at få udfyldt hjælperplanen inden sæsonstart, og glædeligt at dem som havde meldt sig som hjælpere mødte op eller havde sørget for at en anden mødte op. Derfor har bestyrelsen besluttet at trappe lidt op i aktiviteterne for 2016, således at der er 21 aktiviteter, hvor der skal bruges hjælpere. Husk at ingen hjælper-aktiviteter er sværere end at alle kan klare dem.

Landevejsløbet i august var både godt og skidt. Lørdagens løb i Kirke Hørup for de ”sekunddære” klasser var en succes ved at der blev afviklet et godt og sikkert løb på en kortere rundstrækning. Hvis Sønderborg Cykle Klub engang skal arrangere løb for udvalgte klasser eller over to dage vil ruten sikkert blive brugt igen.
Om søndagen var Sønderborg Cykle Klub arrangør for Post Cup (A-klassen), Lindenberg Sportcup (U19) og Tornado Cup (U17). Derudover fik drenge/pige-klasserne lov til at prøve at køre cykelløb på Dybbøl Banke. Spændingsmæssigt blev det gode løb. Desværre mødte politihjemmeværnet op med under halvdelen af de annoncerede hjælpere. Så sikkerhedsmæssigt kan vi ikke være tilfreds med løbet. Bestyrelsen fik for sent at vide angående frafaldet fra politihjemmeværnet til at rette op på det. Når Sønderborg Cykle Klub arrangere løb vil det være rart nok hvis alle forældre til vore ryttere melder sig som hjælper på dagen også. Evt. før og efter den unge har kørt løbet. Løbene bød også på debut for nogle af vore nye medlemmer i Sønderborg Cykle Klub. Bestyrelsen håber at flere af vore unge ryttere i 2016, vil have debut som cykelrytter til landevejsløbene. Det er her man lære at være cykelrytter.

I maj var teknologien løbet fra den gamle hjemmeside. Så i løbet af 5 dage blev der lavet en ny hjemmeside og langt det meste fra den gamle hjemmeside blev overført fra den gamle hjemmeside til den nye. Den åbne facebook gruppe har gennem året haft et jævnt stigende antal følgere. Men husk stadig at like opslag, således at flere og flere bliver opmærksomme på Sønderborg Cykle Klub. Rytterne bedes også huske at tage billeder til løbene og sende en kort løbsberetning til den presseansvarlige. Så der er mere der kan komme både i pressen og på facebook samt alle kan uploade til instagram.

I november blev det annonceret at Sønderborg satser på at få en Tour de France etape-afslutning i enten år 2018, 2019 eller 2020. I år 2018 bliver det så næppe, da den ansøgning blev indsendt for sent pga. et folketingsvalg tidligere på året. I dagene efter offentliggørelsen var rytterne parate til både at blive fotograferet og filmet af henholdsvis Jydske Vestkysten og TV-Syd. Tak til rytterne for at møde talstærkt op trods det I hver gang kun fik 15 timers varsel.

Afslutningsvis vil vi gerne takke jer alle sammen for det sammenhold vi har og tak for opbakningen til vores arrangementer. Sønderborg Cykle Klub vil også gerne takke alle vores sponsorer og samarbejdspartnere og vi ser frem til en spændende 2016 sæson.

3. Beretning fra eventuelle udvalg
Der var ingen udvalg er derfor heller ikke nogen beretninger.

4. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kasserer Tonni Johannsen gennemgik klubbens regnskab for år 2015. Regnskabet viste et overskud på kr. 22.089. I forhold til forrige år (2014) fremhævedes det, at der i 2015 stigende kontingentindtægter, som især skyldtes flere unge medlemmer, og at klubbens to åbne landevejsløb i 2015 havde været væsentligt billigere ift. 2014. Dertil kommer, at udgifterne til driften af klubhuset faldt. Til gengæld var der flere kursusudgifter i 2015 som følge af uddannelse af trænere samt trafikofficials. I 2015 blev der desuden brugt flere midler på licensrytterne, hvilket primært skyldtes tilskuddene til træningslejrene for hhv. senior- og børne-/ungdomsrytterne. Alt i alt var der tale om et positivt resultat, som med en robust kassebeholdning på kr. 246.046 ved ultimo 2015 understregede, at klubben har en god økonomi.
Regnskabet blev herefter godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent og betalingsform
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser, som i 2015 var som følger:

Aktive fra 17 år: 675 kr. (pris efter 1. august: 450 kr.)
Andre aktive: 350 kr. (pris efter 1. august: 275 kr.)
Passive: 150 kr.
Passive ægtepar: 220 kr.
Passive med adgang til SCK-tilbud: 250 kr. (kan anvende tilbud som f.eks. tøj, fitness og rabatter)

Betaling til klubbens bankkonto.

Forslaget blev vedtaget uden kommentarer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
På valg var:

Formand Jens Lausten Hansen (villig til genvalg)
Brian Dahl Lausen (villig til genvalg)
Simon Madsen (ønskede ikke genvalg)

Derudover ønskede Tonni Johannsen at fratræde som kasserer, men dog fortsætte i bestyrelsen.

På generalforsamlingen blev valgt:

Kasserer: Kis Hansen

Herefter skulle der besættes tre bestyrelsesposter, alle for en toårig periode. Følgende blev valgt:

Formand (2 år): Jens Lausten Hansen
Bestyrelsesmedlem (2 år): Brian Dahl Lausen
Bestyrelsesmedlem (2 år): Rasmus Kolmos Schmidt

Suppleanter: Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

8. Valg af rytterrepræsentant
Thomas Jepsen blev valgt.

9. Valg af to revisorer og én suppleant
På valg var:

Revisor: Bent Westergaard Hansen (ønskede ikke genvalg)
Revisor: Karsten Andersen (villig til genvalg)
Suppleant Jørn Nielsen (villig til genvalg)

På generalforsamlingen blev valgt:

Revisor: Jimmy
Revisor: Karsten Andersen
Suppleant Jørn Nielsen

10. Valg af eventuelle udvalg
Der var ikke valg til nogen udvalg.

11. Eventuelt
Lars-Bo Marcussen fremhævede sin tilfredshed med et rytterindkaldt møde holdt i december. Mødet har løst mange problemer, men det er også godt med en rytterrepræsentant som mellemled mellem bestyrelsen og rytterne.

Jens Lausten Hansen meddelte, at klubbens årlige aktivitets- og hjælperplan for 2016 snart ville være klar, men at enkelte pladser stadig manglede at blive fyldt ud, og han opfordrede i den forbindelse folk til at melde sig.

Dirigenten kunne herefter takke forsamlingen for god ro og orden, hvormed generalforsamlingen afsluttedes.

Referent: Patrick Wildenradt