Hjulregler for U11- og U13-ryttere i 2018

Danmarks Cykle Union har i dag præciseret reglerne med følgende tekst:

Hjulreglerne for U11 og U13 har været genstand for en del debat, og derfor ønsker bestyrelsen at præcisere reglerne for 2018 og ikke mindst belyse baggrunden for beslutningerne.

Bestyrelsen har besluttet at suspendere ændringen af reglerne fra 2017 til 2018. Det betyder, at:
Der gælder de samme regler for hjul i U11 og U13 i 2018-sæsonen, som var gældende i 2017 – man må altså køre på de samme hjul i 2018, som man måtte køre på i 2017.

Bestyrelsen vil nu nedsætte en arbejdsgruppe, der hurtigst muligt vil komme med anbefalinger til regler, der kan indfases i børnerækkerne fra 1. januar 2019.

Et af de strategiske spor i aftalen mellem Danmarks Cykle Union og Danmarks Idrætsforbund omhandler rekruttering af børn til cykelsporten, og det er entydigt, at udstyr er en barriere for at gøre cyklingen mere tilgængelig. Det er helt afgørende at finde en løsning på et udstyrskapløb, der både er en udfordring ift. udbredelsen af sporten og ift. børnenes udvikling i sporten – det er med andre ord både en udfordring for rekruttering, fastholdelse og udvikling. Derfor har B&U-udvalget og bestyrelsen over en længere periode arbejdet med reglerne for børneklasserne og undersøgt forholdene i andre lande og andre sportsgrene, og målet er at finde et regelsæt, som er enkelt at administrere – og det er bestyrelsens opfattelse, at generelle minimumsvægtgrænser for børnecykler er den rigtige vej at gå.

Debatten om hjulene har desværre vist, at selvom et klart flertal tilslutter sig og bakker op om intentionerne og formålet med regelændringerne, så har en stor del af fokus været på muligheden for at omgås reglerne, hvilket naturligvis blot er med til at understrege behovet for nye regler. Derfor opfordres både klubber og forældre til aktivt at støtte forsøgene på at gøre sporten mere tilgængelig for børn, der eksempelvis ikke er ”født ind i sporten” – og ikke mindst skal vi i børnerækkerne hjælpe hinanden med at flytte et kortsigtet resultatfokus til et fokus, hvor glæden ved at cykle er centralt, da det også er mere frugtbart ift. både fastholdelse og talentudvikling.

Lignende tiltag har været succesfulde i andre lande og i andre sportsgrene, og derfor er det vigtigt for cykelsportens fremtid i Danmark, at vi alle tager ansvar for at normalisere udstyrsniveauet i børnerækkerne – også netop fordi der er tale om børn.

Med venlig hilsen
Danmarks Cykle Union